معرفی مـهـرفـا
مهرفا ، یک فروشگاه محصولات دانلودی است که قادر است با سفارش هر محصول ، مشتری را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار مشتری قرار دهد .
روش ارائه فایل به مشتری به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار مشتری قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، مشتری بتواند محصول را دوباره دریافت کند یا به مدیر تیکت بزند و پاسخ دریافت کند.
جستجو در سایت
موضوعات

   علل بى توجهى نوجوانان به نماز و راه حل ها

date دسته بندی : مقالات معارف و دینی

این مطلب در مورد  علل بى توجهى نوجوانان به نماز و راه حل ها   و در 12 صفحه می باشد و در آن درباره  نماز و نوجوانان و علل بی توجهی نوجوانان به نماز و راه حل های این مسئله  توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

تربیت انسان پیچیدگى ها و ظرافت هایى دارد و نیازمند شناخت واقعى شرایط، زمینه ها، موانع ، چگونگى به کارگیرى روش ها، و از همه مهم تر ارزیابى مجموعه فعالیت هاى تربیتى است .
اگر تک تک رفتار والدین و کودکان به دقت مورد ارزشیابى قرار گیرد، به راحتى مى توان عـلت مـوفـقـیـت هـا و شـکـسـت هـا را دریـافـت و بـراى شـکـسـت هـا، راه حل هاى مناسبى اتخاذ کرد .
کـودک و نـوجوان با قلب پاک ، فطرت سالم ، روحیه الگوپذیرى و تقلید، انعطاف پذیرى در تـربـیـت ، تـاءثـیـرپـذیـرى زیـاد، بـه دیـن گـرایـش داشـتـه و تـقـصـیر بسیار اندکى از علل بى توجهى به باورها و اعمال دینى خاصه نماز را به خود مربوط مى سازد. درحالى که والدیـن ، جـامـعـه و مـدرسه به دلیل داشتن نقش کلیدى در ترغیب یا دورى و غفلت آنان نسبت به نماز مسؤ ولیت بیشترى دارند .
در هـر صـورت شـنـاخـت عـلل واقعى بى توجهى کودکان و نوجوانان نسبت به نماز و اتخاذ راه حل هاى مناسب براى هر یک ، از ضروریات تربیت دینى مى باشد .
عوامل مهم سبک شمردن نماز
عـدم گـرایـش بـرخـى از نـوجـوانـان بـه نـمـاز، مـعـلول عـوامـل مـخـتلفى است که مورد بحث قرار مى گیرد. یافته هاى تحقیقى (85) نشان مى دهد کـه بـسـیارى از نوجوانان به اصل نماز نگرش مثبت داشته امّا در انجام آن سستى و کوتاهى مى ورزند. لذا مهم ترین عوامل مؤ ثر در سبک شمردن نماز عبارتند از :
1 ـ نداشتن انگیزه قوى براى خواندن نماز .
2 ـ عادت نداشتن به نماز از دوران کودکى .
3 ـ آگاه نبودن از فلسفه و اسرار نماز .
4 ـ ترجیح دادن تفریح و سرگرمى (به علت جاذبه بیشتر در نزد اینان (
5 ـ داشتن سؤ ال و ابهام نسبت به بعضى از مسائل اعتقادى مانند خدا، معاد و ...
یافته هاى پژوهشى نشان مى دهد که میزان رفتار و پاى بندى دانش آموزان به نماز با توجه به اینکه به اصل نماز نگرش مثبتى دارند ولى میزان و کیفیت تقید به نماز در بین آنان پایین تر از حد متوسط است . یعنى عواملى مانع از انجام نماز در آنان شده و از کیفیت و پاى بندى آنها کاسته است .(86 )
عـلاوه بـر عـلل فـوق ، عـوامـل مـؤ ثـر دیگرى نیز وجود دارند که مى توانند باعث بى توجهى نـوجـوانـان بـه فـرایـض دیـنـى از جـمـله نـمـاز گـردنـد. ایـن علل را به سه دسته تقسیم و مورد بررسى قرار مى دهیم .
علل فردى عدم گرایش به نماز(87 )
بـرخـى از عـلل عدم گرایش به نماز، متوجه خود کودک و نوجوان است . در این موارد با یک علت یـابـى سـاده مـى تـوان بـه ایـن مـوضـوع رسـیـد. والدیـن پـس از درک عـلل فـردى لازم اسـت بـه یـارى او شـتـافـتـه و هـمـچـون طـبیبى دلسوز او را درمان نمایند. این علل به شرح ذیل مى باشد :
1 ـ آگاه نبودن نسبت به معارف نماز
نـوجـوانـى کـه نـسبت به معارف ، احکام و مسائل مربوط به نماز آگاهى کافى ، لازم و درستى نداشته باشد، به طبع نسبت به نماز بى اهمیت است . زیرا فکر و درک او در این باره نارسا و مـحـدود اسـت . ایـن نـارسـایـى فکرى و ادراکى باعث مى شود که رفتار او به سوى نماز هدایت نشود .
بنابراین درصورتى کودک و نوجوان به نماز پاى بند مى شود که فکر و قلبش سرشار از مـعـارف دیـنـى ، خـاصـه نـماز باشد. والدین مى توانند با ایجاد زمینه هاى رشد فکرى و آگاه شـدن آنـان نـسـبـت بـه معارف دینى ، این مانع را از سر راه آنان برداشته و یاریگر فرزندان خویش باشند .
2 ـ خستگى و بى حوصلگى
گـاهـى کـودک و نـوجـوان در طـى روز بـه دلایـلى هـمـچـون کـلاس درس ، ورزش زیاد، تماشاى تـلویـزیون ، داشتن سرگرمى هاى متعدد، بیش از اندازه تلاش نموده خسته و بى حوصله است . یعنى از نظر جسمى و روانى آمادگى پذیرش کارهاى فکرى و معنوى را ندارد .
مـسـؤ ولیـت و نـقـش الهـى والدین اقتضاء مى کند که با مراقبت و برنامه ریزى صحیح نگذارند کودک و نوجوان تاحدى خسته شود که آمادگى انجام نماز و عبادت را نداشته باشد .
هـمـچـنـیـن اگـر کـودک بـه تنبلى و کسالت موقتى گرفتار شد، والدین با شیوه هاى محبت آمیز، تـشـویـق و آسـان جـلوه دادن اعـمـال نـمـاز یـا مـوافـقـت بـا استراحت موقتى کودک و نوجوان زمینه عمل را برایش فراهم نموده تا در فرصت کوتاه دیگرى به نماز بایستد .
3 ـ اشتغال زیاد و غفلت
واگـذارى انـجـام کـارهـاى مـتـعـدد بـه کـودک و نـوجـوان نیز باعث مى شود که آنان به صورت ناخواسته از نماز غفلت نمایند. کارهاى منزل ، مدرسه ، تلاش هاى فردى خود کودک و نوجوان ، بـازى و سـرگرمى ، دید و بازدید، رفتن به اردوها، پارک ها و تفریحات گوناگون آنچنان آنـهـا را سـرگرم و مشغول مى دارد که باعث کم رنگ شدن ارزش و اهمیت نماز مى گردد. درنتیجه این اشتغالات متعدد، بدون قصد و نظر سوء از نماز غفلت مى ورزد .
لذا والدیـن بـایـد مـتوجه باشند که کمتر از توان و ظرفیت کودک و نوجوان به او کار واگذار کنند، و با تذکر به موقع او را از میان کارها به نماز دعوت نمایند .
4 ـ خودنمایى و تعرض
یـکـى از خـصوصیات نوجوانان مطرح نمودن و خودنمایى در بین جمع دوستان ، همسالان و یا در جمع خانوادگى است . نوجوان با این کار مى خواهد خودى نشان دهد تا ابراز وجود نموده و از این طریق شناخته شود .
اگـر نـوجـوان در جـمعى قرار گیرد که آنان نیز به نماز بى توجه اند، سعى مى کند خود را طـورى مـطـرح کـنـد تـا مـحـبوب و مورد قبول آن جمع قرار گرفته و پذیرفته شود، و نیز در مواقعى نوجوان در جمعى قرار دارد که همگى به نماز عشق مى ورزند و او زمینه اى براى مطرح کردن خود ندارد. لذا با بى اعتنایى و حتى نماز نخواندن جمع را متوجه خود مى کند. همچنین سؤ الات ، اشکالات و شبهاتى را مطرح مى کند تا آنان از پاسخش عاجز شوند .
در چـنـیـن وضـعـیتى ، لازم است زمینه هایى فراهم شود تا نوجوان خود را محبوب جمع ببیند. دادن مسؤ ولیت برخى از کارها و مانند آن ، کمک مفیدى در این زمینه است . چنانچه با سبک شمردن نماز مى خواهد خود را نشان دهد یا اشکالاتى را مطرح مى کند، نباید با برخورد منفى و رفتار تند و خـشـن ، نـسـنجیده او را در ورطه لجاجت بیندازیم ، بلکه با صبر، رفتار منطقى و گذشت زمان ، زمینه هاى اصلاح او را مهیا نماییم .
از خصوصیات دیگر نوجوانان این است که بسیارى از اوقات نسبت به کارى که از آنها خواسته مـى شـود تـعـرض مـى کـنـند؛ زیرا آنان در این سنین در خود توانایى هایى را مى بینند و سعى دارنـد آنـهـا را بـه کـار گـیـرنـد. مـانـنـد بـیـشـتـر شـدن درک و فـهـم نـسـبـت بـه مـسـائل یـا افـزایـش تـوان جـسـمـى و قـدرت بـدنـى در چـنـیـن وضـعـیـتـى دچـار نـوعـى استقلال خواهى کاذب مى شود. بنابر این اگر او را به نماز یا هر کار دیگرى دعوت کنید، ممکن اسـت بـا تعرض او مواجه شوید. و اظهار کند که من دیگر بزرگ شده ام ، خود مى دانم که نماز بـخـوانـم یـا نـخـوانـم و نـیـازى بـه امـر و نـهـى شـمـا نـدارم و امثال آن .
والدیـن آگـاه ، بـا هـوشـیـارى و دادن شـخصیت و احترام گذاشتن مى توانند او را از چنین تعرض هـایـى دور نـمـایـند. اگر موفق نشوند، با متانت و گذشت ، محبت کردن به مرور زمان به اهداف تربیتى نایل خواهند شد .
5 ـ احساس گناه
بـرخـى از نـوجـوانـان و جـوانـان مـمـکـن اسـت خـطـا و گـنـاهـى مـرتـکـب شـده بـاشـنـد . و ایـن عـمـل آنـهـا آشـکار شده و دیگران نیز از آن باخبر باشند. لذا خود را سرزنش کرده و از گذشته تـلخ و گـنـاه آلود خـویـش نـگران است و مى پندارد که با چنین سابقه اى دیگر نماز فایده اى ندارد. براى چه نماز بخواند؟ و با این احساس از نماز دور شده و خود را جهنمى مى پندارد .
در چـنـیـن وضعیتى ، والدین به یارى نوجوان و جوان شتافته و با بیان جلوه هاى بیکران رحمت الهى ، و باز بودن راه نجات از طریق توبه و اینکه خداوند جوان توبه کننده را بسیار دوست دارد و امثال اینها، آنان را امیدوار کرده و از کید شیطان برهانند .
علل خانوادگى بى توجهى به نماز
خـانـواده مـهـم تـریـن جایگاه تربیت انسان است . اگر این پایگاه اصلى دچار ضعف ، نارسایى شـود، قـطـعـاً تـربـیـت کـودک و نـوجـوان بـه مـخـاطـره مـى افـتـد و عـواقـب تـلخـى را بـه دنبال خواهد داشت .
بسیارى از علل عدم گرایش نوجوانان و جوانان به نماز ریشه در محیط تربیتى خانواده اى که در آن رشـد نـمـوده انـد دارد . بـرخـى از مـهـم تـریـن عـلل آن بـه شـرح ذیل است :
1 ـ نداشتن الگوى مناسب
کـودک از بـدو تـولد بـا والدیـن خـود آشـنـا و مـاءنـوس مـى شـود و در مـراحـل رشـد خـود سـعـى مـى کـنـد رفـتـار، گـفـتـار و افـکـارش مانند والدین خویش باشد. و با تقلیدپذیرى ، اعمال آنان را ملاک رفتار خود قرار داده و خواسته یا ناخواسته از آنها الگو مى پذیرد .
والدینى که به وظایف الهى و شرعى خود پاى بند هستند و به موقع نماز مى خوانند و از سبک شـمـردن نـمـاز و سـایـر واجـبـات الهـى پـرهـیـز مـى کنند، به یقین فرزندانشان از آنان الگو گرفته و به نماز مى ایستند و هیچ عبادتى ـ از جمله نماز ـ را سبک نمى شمارند .
امّا کودکى که از این نعمت معنوى محروم است و والدینش به نماز علاقه اى نشان نمى دهند یا گه گـاهـى نـمـاز مـى خـوانـنـد، آیـا الگـوى مـنـاسـب بـراى عـبـادت دارد؟ آیـا فـطـرت خـداجـویى و مـیـل بـه پـرسـتـش در او شـکـوفـا مـى شـود یـا در انـبـوه غـبـار جهل و غفلت باقى مى ماند؟
2 ـ بى توجهى نسبت به تربیت دینى
بـرخـى از والدیـن نـسـبـت بـه تـربـیـت دیـنـى از جـمـله بـه نـمـاز فـرزنـدان خـود اهمیت چندانى قـائل نیستند و مى پندارند که خود بزرگ شده و خوب مى شوند. چنین والدینى کودک و نوجوان را در مسیر وزش نسیم دلنواز تربیت دینى قرار نداده تا عِطر معنوى نماز از وجود فرزندانشان ، محیط خانه و اجتماع را پُر کند .

دانلود - 1200 تومان

آگاه نبودن نسبت به معارف نماز , احساس گناه , اشتغال زیاد و غفلت , ب , خستگ , خودنمای , نداشتن الگو
پیگیری فایل های خریداری شده
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
صفحات جداگانه
لینک ها

ما همیشه تلاش می کنیم ، خدمات و متمایزی به مشتریان خود ارائه کنیم لذا شما میتوانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند . منتظر شنیدن نظرات شما هستیم  ارسال نظرات و پیشنهادات

تحلیل آمار سایت و وبلاگ